Onze disclaimer

Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van WerkSaam en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. WerkSaam heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. WerkSaam staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. WerkSaam aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. WerkSaam wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

WerkSaam garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. WerkSaam, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de WerkSaam internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van WerkSaam. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webwijs, de inhoud van de internetsite van WerkSaam over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van WerkSaam en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

U kunt bij ons terecht voor:

  • 50+ Coaching
  • Outplacement
  • Loopbaanbegeleiding
  • 2e spoor re-integratie